lớp 12

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 12 bài 1: Số phức – Tech12h

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Trắc nghiệm toán 12 số phức hay nhất

Câu 1: Cho hai số phức $z1 = 1 + 2i; z2 = 2 – 3i$ . Phần ảo của số phức $w = 3z1 – 2z2 $là

Câu 2: Cho số phức $z = -1 + 3i$. Phần thực, phần ảo của $z−$ là

 • A. -1 và 3
 • B. -1 và -3
 • C. 1 và -3
 • D. -1 và -3i.

Câu 3: Số phức $z= frac{7-17i}{5-i}$ có phần thực là

 • A. 2.
 • B. $frac{9}{13}$
 • C. 3
 • D. -3

Câu 4: Tìm các số thực x, y sao cho $(x – 2y) + (x + y + 4)i = (2x + y) + 2yi.$

 • A. $x = 3, y = 1$
 • B. $x = 3, y = -1$
 • C. $x = -3, y = -1$
 • D.$ x = -3, y = 1$

Câu 5: Câu 5: Cho số phức $z = 3 + 4i$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

 • A. Điểm biểu diễn của $z$ là $M(3;4).$
 • B. Môđun của số phức $z$ là 5.
 • C. Số phức đối của $z$ là $-3 – 4i.$
 • D. Số phức liên hợp của $z$ là $3 – 4i.$

Xem thêm: Giải bài 4, 5, 6 trang 25, 26 SGK Hình học 12 – Giaibaitap.me

Câu 6: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức $z$ thòa mãn $|z| = |1 + i|$ là

 • A. Hai điểm
 • B. Hai đường thẳng
 • C. Đường tròn bán kính $R=2 $
 • D. Đường tròn bán kính $R= sqrt{2}$

Câu 7: Số nào trong các số phức sau là số thuần ảo?

 • A. ($sqrt{7} + i$) + ($sqrt{7} – i$)
 • B. $ (10+ i) + (10- i)$
 • C. $( 5-isqrt{7}) + (-5- isqrt{7})$
 • D. $(3+ i) – (- 3+ i)$

Câu 8: Cho số phức $z$ thỏa mãn điều kiện:$(1 + i) bar{z} – 1 – 3i $= 0. Phần ảo của số phức $w= 1 – iz + z$ là

 • A. 1.
 • B. -3.
 • C. -2.
 • D. -1.

Câu 9: Tìm phần thực, phần ảo của số phức $z $thỏa mãn:

$(frac{z}{2} – i) (1-i) = (1+ i)^{3979}$

 • A. Phần thực là 2$^{1990}$ và phần ảo là 2.
 • B. Phần thực là -2$^{1990}$ và phần ảo là 2.
 • C. Phần thực là -2$^{1989}$ và phần ảo là 1.
 • D. Phần thực là 2$^{1989}$ và phần ảo là 1

Xem thêm: Bài 12 trang 70 Toán 6 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo – Giaitoan.com

Câu 10: Cho số phức $z $thỏa mãn. Khi đó phần thực và phần ảo của $z = 1 + i + i^{2} + i^{3} + … + i^{2020}$ lần lượt là

 • A. 0 và -1.
 • B. 0 và 1.
 • C. 1 và 1.
 • D. 1 và 0.

Câu 11: Giá trị của biểu thức $S = 1 + i^{2}+ i^{4} + … + i^{4k} , k ∈ N*$ là

 • A. 1.
 • B. 0.
 • C. 2
 • D. $ik$

Câu 12: Cho số phức $z = 1 + (1 + i) + (1 + i)^{2} + …+ (1 + i)^{26}$. Phần thực của số phức $z$ là

 • A. 2$^{13}$
 • B. -(1 + 2$^{13}$)
 • C. -2$^{13}$
 • D. (1 + 2$^{13}$)

Câu 13: Cho số phức $z= (frac{2+6i}{3-i})^{m}, m$ nguyên dương. Có bao nhiêu giá trị $m$ ∈ [1;50] để $z$ là số thuần ảo?

 • A. 26.
 • B. 25.
 • C. 24.
 • D. 50.

Câu 14: Hai điểm biểu diễn hai số phức liên hợp $z$ = 1 + i và $bar{z}$ = 1 $- i$ đối xứng nhau qua

 • A. Trục tung
 • B. Trục hoành
 • C. Gốc tọa độ
 • D. Điểm I (1; -1)

Xem thêm: Hình học 12 Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian – HOC247

Câu 15: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức $z$ thỏa mãn $|z| $= 2 là

 • A. Hai đường thẳng
 • B. Đường tròn bán kính bằng 2
 • C. Đường tròn bán kính bằng 4
 • D. Hình tròn bán kính bằng 2.

Câu 16: Cho $z_{1} = 1+ sqrt{3}i; z_{2} = frac{7+i}{4-3i}; z_{3} = (1-i)^{2020}$. Tìm dạng đại số của $w= z_{1}^{25}.z_{2}^{10}.z_{3}^{2020}$.

 • A. $2^{1039} -2^{1039}.sqrt{3}i$
 • B. $-2^{1039}sqrt{3} + 2^{1039}i$
 • C. $-2^{1026}sqrt{3} + 2^{1026}i$
 • D. $2^{1026}sqrt{3} – 2^{1026}i$

Câu 17: Cho hai số phức $z$1;$z$2 khác 0 thỏa mãn $z$1$^{2}$ – $z$1$z$2 +$ z$2$^{2}$. Gọi A,B lần lượt là các điểm biểu diễn cho số phức $z$1;$z$2. Khi đó tam giác OAB là:

 • A. Tam giác đều.
 • B. Tam giác vuông tại O .
 • C. Tam giác tù.
 • D. Tam giác có một góc bằng 45$^{o}$

Câu 18: Cho số phức $z$ thỏa mãn $iz = 2+ i$. Khi đó phần thực và phần ảo của $z$ là:

 • A. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng $-2i$
 • B. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng $2i$
 • C. Phần thực bằng -1 và phần ảo bằng -2
 • D. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng $-2$

Câu 19: Trên mặt phẳng tọa độ $Oxy$, tập hợp điểm biểu diễn các số phức $z$ thỏa mãn điều kiện |$zi- (2+i)$| = 2 là:

 • A. $(x-2)^{2} +(y-1)^{2} = 4$
 • B. $(x-2)^{2} +(y+1)^{2} = 4$
 • C. $(x-1)^{2} +(y-2)^{2} = 4$
 • D. $(x-1)^{2} +(y+ 2)^{2} = 4$

Câu 20: Cho hai số phức $z_{1} = 1- i, z_{2}= 3+ 2i$. Trong mặt phẳng $Oxy$, gọi các điểm $M, N$ lần lượt là điểm biểu diễn số phức $z_{1}, z_{2}$, gọi $G$ là trọng tâm tam giác $OMN$, với $O$ là gốc tọa độ. Hỏi $G$ là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây?

 • A. $5- i$
 • B. $4+i$
 • C. $frac{4}{3} + frac{1}{3}i$
 • D. $2+ frac{1}{2}i$

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button