Lớp 9

Bài 58, 59, 60, 61 trang 32, 33 SGK Toán 9 tập 1 – Rút gọn biểu thức

Rate this post

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Toán 9 bài 58 trang 32 tốt nhất và đầy đủ nhất

Video Toán 9 bài 58 trang 32

Giải bài 58, 59 trang 32; bài 60, 61 trang 33 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 1 bài Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai. Bài 58 Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 58 trang 32 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Rút gọn các biểu thức sau:

a) (5sqrt{dfrac{1}{5}}+dfrac{1}{2}sqrt{20}+sqrt{5})

b) (sqrt{dfrac{1}{2}}+sqrt{4,5}+sqrt{12,5};)

c) (sqrt{20}-sqrt{45}+3sqrt{18}+sqrt{72};)

d) (0,1.sqrt{200}+2.sqrt{0,08}+0,4.sqrt{50})

Lời giải:

a)

Cách 1: Ta có:

(5sqrt{dfrac{1}{5}}+dfrac{1}{2}sqrt{20}+sqrt{5})

(eqalign{& = sqrt {{5^2}.{1 over 5}} + sqrt {{{left( {{1 over 2}} right)}^2}.20} + sqrt 5 cr & = sqrt {25.{1 over 5}} + sqrt {{1 over 4}.20} + sqrt 5 cr & = sqrt {{{25} over 5}} + sqrt {{{20} over 4}} + sqrt 5 cr & = sqrt 5 + sqrt 5 + sqrt 5 cr & = left( {1 + 1 + 1} right)sqrt 5 = 3sqrt 5 cr} )

Cách 2:

Ta có:

(5sqrt{dfrac{1}{5}}+dfrac{1}{2}sqrt{20}+sqrt{5})

= (sqrt 5 + dfrac{1}{2}.2sqrt{5}+sqrt{5})

= (sqrt 5 + sqrt 5 + sqrt 5)

=(3. sqrt 5)

b)

Ta có:

(sqrt{dfrac{1}{2}}+sqrt{4,5}+sqrt{12,5})

(eqalign{& = sqrt {{1 over 2}} + sqrt {{9 over 2}} + sqrt {{{25} over 2}} cr & = sqrt {{1 over 2}} + sqrt {9.{1 over 2}} + sqrt {25.{1 over 2}} cr & = sqrt {{1 over 2}} + sqrt {3^2.{1 over 2}} + sqrt {5^2.{1 over 2}} cr & = sqrt {{1 over 2}} + 3sqrt {{1 over 2}} + 5sqrt {{1 over 2}} cr & = left( {1 + 3 + 5} right).sqrt {{1 over 2}} cr & = 9sqrt {{1 over 2}} = 9{1 over {sqrt 2 }} cr & = 9.{{sqrt 2 } over {sqrt 2.sqrt 2 }} = {{9sqrt 2 } over 2} cr} )

c)

Ta có:

Xem thêm: Soạn bài Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc

Xem Thêm:   Soạn văn 9 VNEN bài 2: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

(eqalign{& sqrt {20} – sqrt {45} + 3sqrt {18} + sqrt {72} cr & = sqrt {4.5} – sqrt {9.5} + 3sqrt {9.2} + sqrt {36.2} cr & = sqrt {{2^2}.5} – sqrt {{3^2}.5} + 3sqrt {{3^2}.2} + sqrt {{6^2}.2} cr & = 2sqrt 5 – 3sqrt 5 + 3.3sqrt 2 + 6sqrt 2 cr & = 2sqrt 5 – 3sqrt 5 + 9sqrt 2 + 6sqrt 2 cr & = left( {2sqrt 5 – 3sqrt 5 } right) + left( {9sqrt 2 + 6sqrt 2 } right) cr & = left( {2 – 3} right)sqrt 5 + left( {9 + 6} right)sqrt 2 cr & = – sqrt 5 + 15sqrt 2 = 15sqrt 2 – sqrt 5 cr} )

d)

Ta có:

(eqalign{& 0,1sqrt {200} + 2sqrt {0,08} + 0,4.sqrt {50} cr & = 0,1sqrt {100.2} + 2sqrt {0,04.2} + 0,4sqrt {25.2} cr & = 0,1sqrt {10^2.2} + 2sqrt {0,2^2.2} + 0,4sqrt {5^2.2} cr & = 0,1.10sqrt 2 + 2.0,2sqrt 2 + 0,4.5sqrt 2 cr & = 1sqrt 2 + 0,4sqrt 2 + 2sqrt 2 cr & = left( {1 + 0,4 + 2} right)sqrt 2 = 3,4sqrt 2 cr} )

Bài 59 trang 32 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Rút gọn các biểu thức sau (với (a>0, b>0)):

a) (5sqrt{a}-4bsqrt{25a^{3}}+5asqrt{16ab^{2}}-2sqrt{9a};)

b) (5asqrt{64ab^{3}}-sqrt{3}cdot sqrt{12a^{3}b^{3}}+2absqrt{9ab}-5bsqrt{81a^{3}b}.)

Lời giải:

a)

Ta có:

(5sqrt{a}-4bsqrt{25a^{3}}+5asqrt{16ab^{2}}-2sqrt{9a})

(=5sqrt a – 4bsqrt{5^2.a^2.a}+5asqrt{4^2.b^2.a}-2sqrt{3^2.a})

(=5sqrt a – 4bsqrt{(5a)^2.a}+5asqrt{(4b)^2.a}-2sqrt{3^2.a})

(=5sqrt a – 4b.5asqrt{.a}+5a.4bsqrt{a}-2.3sqrt{a})

(=5sqrt{a}-20absqrt{a}+20absqrt{a}-6sqrt{a})

(=(5sqrt{a}-6sqrt{a})+(-20absqrt{a}+20absqrt{a}))

(=(5-6)sqrt a=-sqrt{a})

b)

Ta có:

(5asqrt{64ab^{3}}-sqrt{3}.sqrt{12a^{3}b^{3}}+2absqrt{9ab}-5bsqrt{81a^{3}b})

(=5asqrt{(8b)^2.ab}-sqrt{3}.sqrt{(2ab)^2.3.ab}+2absqrt{3^2.ab})(,-5bsqrt{(9a)^2.ab})

(=5a.8bsqrt{ab}-sqrt{3}.2sqrt 3 absqrt{ab}+2ab.3sqrt{ab})(,-5b.9asqrt{ab})

Xem thêm: Tưởng tượng gặp gỡ và trò chuyện với ông Hai (6 mẫu)

(=40absqrt{ab}-2.3absqrt{ab}+6absqrt{ab}-45absqrt{ab})

(=40absqrt{ab}-6absqrt{ab}+6absqrt{ab}-45absqrt{ab})

(=40absqrt{ab}-45absqrt{ab})

(=(40-45)absqrt{ab})

(=-5absqrt{ab}).

Bài 60 trang 33 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Cho biểu thức (B= sqrt{16x+16}-sqrt{9x+9}+sqrt{4x+4}+sqrt{x+1}) với (xgeq -1).

a) Rút gọn biểu thức (B);

b) Tìm (x) sao cho (B) có giá trị là (16).

Lời giải:

a) Ta có:

(B= sqrt{16x+16}-sqrt{9x+9}+sqrt{4x+4}+sqrt{x+1})

(= sqrt{16(x+1)}-sqrt{9(x+1)}+sqrt{4(x+1)}+sqrt{x+1})

(= sqrt{4^2(x+1)}-sqrt{3^2(x+1)}+sqrt{2^2(x+1)}+sqrt{x+1})

(= 4sqrt{x+1}-3sqrt{x+1}+2sqrt{x+1}+sqrt{x+1})

(=(4-3+2+1)sqrt{x+1})

(=4sqrt{x+1}.)

b) Ta có:

(B = 16 Leftrightarrow 4sqrt {x + 1} = 16)

Xem Thêm:   Bài 91 trang 104 sgk toán 9 tập 2 - lostvulgaros.com

(eqalign{& Leftrightarrow sqrt {x + 1} = {{16} over 4} cr& Leftrightarrow sqrt {x + 1} = 4 cr& Leftrightarrow {left( {sqrt {x + 1} } right)^2} = {4^2} cr& Leftrightarrow x + 1 = 16 cr& Leftrightarrow x = 16 – 1 cr& Leftrightarrow x = 15(text{thỏa mãn},xge -1) cr} )

Vậy với (x=15) thì (B=16).

Bài 61 trang 33 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Xem thêm: 500 bài văn mẫu hay nhất lớp 9 – VietJack.com

Chứng minh các đẳng thức sau:

a) (dfrac{3}{2}sqrt 6+ 2sqrt{dfrac{2}{3}}-4sqrt{dfrac{3}{2}}=dfrac{sqrt 6}{6})

b) (left( {xsqrt {dfrac{6}{x}} + sqrt {dfrac{2x}{3}} + sqrt {6x} } right):sqrt {6x}=dfrac{7}{3} ) với (x > 0.)

Lời giải:

a)

Biến đổi vế trái ta có:

( VT = dfrac{3}{2}sqrt 6+ 2sqrt{dfrac{2}{3}}-4sqrt{dfrac{3}{2}})

(=3dfrac{sqrt 6}{2}+2dfrac{sqrt{2}}{sqrt 3}-4dfrac{sqrt 3}{sqrt 2})

(=3dfrac{sqrt 6}{2}+2dfrac{sqrt 2sqrt 3}{sqrt 3 .sqrt 3}-4.dfrac{sqrt 3 .sqrt 2}{sqrt 2.sqrt 2})

(=3dfrac{sqrt 6}{2}+2dfrac{sqrt 6}{3}-4dfrac{sqrt 6}{2})

(= (dfrac{3}{2} +dfrac{2}{3} – 2). sqrt 6)

(=dfrac{sqrt 6}{6}=VP).

b)

Biến đổi vế trái ta có:

(VT = left( {xsqrt {dfrac{6}{x}} + sqrt {dfrac{2x}{3}} + sqrt {6x} } right):sqrt {6x} )

(eqalign{& = left( {xsqrt {{{6x} over {{x^2}}}} + sqrt {{{2x.3} over {{3^2}}}} + sqrt {6x} } right):sqrt {6x} cr & = left( {x{{sqrt {6x} } over {sqrt {{x^2}} }} + {{sqrt {6x} } over {sqrt {{3^2}} }} + sqrt {6x} } right):sqrt {6x} cr & = left( {x{{sqrt {6x} } over x} + {{sqrt {6x} } over 3} + sqrt {6x} } right):sqrt {6x} cr & = left( {1.sqrt {6x} + {1 over 3}sqrt {6x} + sqrt {6x} } right):sqrt {6x} cr & = left( {1 + {1 over 3} + 1} right)sqrt {6x} :sqrt {6x} cr & = {7 over 3}sqrt {6x} :sqrt {6x} cr & = dfrac{7}{3} =VP.cr} )

Cách 2:

(VT = left( {xsqrt {dfrac{6}{x}} + sqrt {dfrac{2x}{3}} + sqrt {6x} } right):sqrt {6x} )

= (xsqrt {dfrac{6}{x}}: sqrt {6x} + sqrt {dfrac{2x}{3}} : sqrt {6x} + sqrt {6x} : sqrt {6x} )

Xem Thêm:   Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - trang 36

= (x{dfrac{sqrt 6}{sqrt x}}: (sqrt 6 . sqrt x)+ {dfrac{sqrt 2}{sqrt 3}}. sqrt x : (sqrt 6 . sqrt x) + sqrt {6x} : sqrt {6x} )

= 1 + (frac{1}{3}) + 1

= (dfrac{7}{3}) =VP

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button