lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 6 – Download.vn

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Kiểm tra anh văn 1 tiết lớp 6 hay nhất

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 6 gồm 2 đề, giúp các em học sinh ôn tập, rèn kỹ năng tiếng Anh. Đồng thời cũng giúp các em học sinh lớp 6 hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi học kỳ đạt kết quả cao.

Tải Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 6

Ngoài ra, các em còn có thể tải đề kiểm tra 1 tiết hay còn gọi là đề kiểm tra 45 phút môn Toán, Ngữ Văn, Vật lý. Vậy mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 6 – Đề 1

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. a. father b. mother c. this d. thank

2. a. ten b. twenty c. pen d. he

3. a. five b. nine c. window d. night

4. a. door b. school c. stool d. afternoon

II. Choose the best word or phrase that completes each sentence below:

1. What time does Nga ____________ every morning?

A. gets up B. get up C. get D. gets

2. He ____________ breakfast at six o’clock every morning.

A. have B. having C. has D. to have

3. Our classroom is ____________ the second floor.

A. from B. in C. at D. on

4. How many chairs ____________ there in the house?

Xem Thêm:   Soạn bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn

A. do B. is C. are D. does

5. – ____________ does Mai live? – At 120 Hung Vuong Street.

A. What B. When C. Where D. Who

6. Minh goes to school ____________ 12.45 every afternoon.

A. in B. at C. on D. to

7. My father is an ____________

A. teacher B. doctor C. farmer D. engineer

8. ____________ is your brother? – He is thirteen.

A. What time B. How far C. How old D. How long

9. What are these? They are ____________

A. book B. ruler C. stools D. eraser

10. What does he do? – ____________ is a doctor.

A. She B. He C. You D. I

11. ____________ thirty students in my class.

Xem thêm: Soạn bài Vượt thác | Ngắn nhất Soạn văn 6 – VietJack.com

A. Is there B. Are there C. There is D. There are

12. What is that? – ____________ is a pen.

A. This B. They C. That D. These

III. Matching the column A with the right answer in column B.

AB

1. How many tables are there in your classroom?

2. Who is that?

3. What does your mother do?

4. Is there a o’clock in your room?

a. No, there is not.

b. That’s my teacher.

c. There is one.

d. She is a nurse.

1. ____________

2. ____________

3. ____________

4. ____________

IV. Read the passage and do the exercises.

Nam is a student. He is twelve years old. His father is a doctor. He is forty years old. His mother is a teacher. She is thirty six years old. He has a brother and a sister. His brother is an engineer. He is twenty years old. His sister is a student. She is fifteen.

Xem Thêm:   Học Tốt Ngữ Văn - Sách Giải Văn - Soạn Văn Lớp 6 Bài So Sánh

A. True (T) or False (T).

Statements True or False

  1. Nam is twelve years old. ____________
  2. Nam’s father isn’t a doctor. ____________
  3. Nam has a brother. ____________
  4. His sister is fifty. ____________

B. Answer the questions.

1. What does Nam’s mother do?

………………………………………………………………………………………………………..

2. How many people are there in Nam’s family?

………………………………………………………………………………………………………..

V. Make the questions.

1 ……………………………………………………………………………………………………. ?

His name is Hung.

2 …………………………………………………………………………………………………….. ?

She is 12 years old.

Xem thêm: Phương pháp giúp con học tốt môn Ngữ Văn lớp 6 – Hocmai

3 …………………………………………………………………………………………………….. ?

There are 5 people in her family.

4 ……………………………………………………………………………………………………… ?

We live in a house.

VI. Writing.

1. the / they / in / room / are / living.

………………………………………………………………………………………………………….

2. school / teachers / in / are / many / our / there / how /?

………………………………………………………………………………………………………….

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 6 – Đề 2

I. Phonics. (1pt)

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

  1. a. father b. afternoon c. armchair d. family
  2. a. ten b. twenty c. pen d. he
  3. a. five b. nine c. miss d. hi
  4. a. door b. school c. stool d. afternoon

II. Reading. (3 pts) Read the passage carefully then do the task below.

My name is Hai. I’m twelve years old. I’m a student. I live on Ly Thai To street. There are four people in my family: My father, my mother, my sister and me. My father is a worker. His name is Ha. He’s forty-eight. My mother is a teacher in a school. She is thirty-nine years old. Her name is Mai. My sister is a student. She is sixteen. Now we are in our living – room.

Xem Thêm:   Viết bài tập làm văn số 6 lớp 8 - Văn nghị luận hay nhất - Tailieu.com

A. Write True (D or False (F):(1pt)B. Answer the questions.(2 pts)

1. Hai’s sister is teacher.

1. How old is Hai?

………………………………

2. Hai’s sister is fifteen.

2. How many people are there in his family?

………………………………

3. Hai is a student.

3. Is his father a doctor?

………………………………

4. Hai’s mother teaches in a school.

4. Where are they now?

………………………………

III. Use of language. (3 pts)

A. Find one choice in a, b, c or d that best complete the sentences. (2 pts)

1. ____________ is your teacher? – Mrs. Chi.

a. What b. Where c. Who d. Why

2. ____________ you Lan’s sister?

Xem thêm: 500 bài văn mẫu hay nhất lớp 6 – Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân

a. Beb. Is c. Ared. Am

3. How many ____________ you Lan’s sister?

a. stereo b. stereos c. stereose d. streoes

4. Nineteen-three-six = ____________

a. twelve b. ten c. thirteen d. nine

5. ____________ a clock on the wall?

a. Is b. It is c. It d. Is there

6. We live ____________ an old city.

a. on b. up c. at d. in

7. What ____________ your father do? – He is an engineer.

a. does b. do c. is d. are

8. This is my brother. – ____________ name is Peter.

a. His b. Her c. Their d. My

9. ____________ is that? That is a television.

a. What b. Who |c. Where d. How

10. There ____________ thirty – five students in my class room.

a. is b. am c. are d. be

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 6: Đoạn văn về chủ đề tình cảm gia đình (6 mẫu

B. Correct the right form of “tobe”.(1pt)

1. Hello, My name ____________ Ba.

2. My father ____________ an engineer.

3. We ____________ fine, thanks. And you?

4. I ____________ a teacher.

IV. Writing: (3 pts)

A. Write the correct sentences, (1pt)

1. There/ forty-five/ student/ my class.

………………………………………………………………………

2. We/ not / fine / today.

………………………………………………………………………

B. Write about yourself and your family (from 25 to 35 words) (3 pts)

………………………………………………………………………

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button