Ông Tấn cho hay: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mà đỉnh cao là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 toàn thắng, là đề tài vô cùng phong phú cho nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

 

 

 
 Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học sáng 24.4. Ảnh: Xuân Hải.

“Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học nhằm làm sáng tỏ thêm những bài học sâu sắc về quá trình Đảng lãnh đạo, tổ chức cuộc chiến đấu giành và bảo vệ độc lập tự do dân tộc, cũng như thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta, của nhân dân ta giải phóng miền nam, thống nhất non sông về một mối đối với công việc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước và cuộc đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới hiện nay” – ông Tấn nói.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung: Đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh được hoạch định một cách chủ động, sáng tạo, thường xuyên điều chỉnh sát với thực tiễn cuộc kháng chiến, là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Nêu cao sự nghiệp chính nghĩa, ý chí thống nhất Tổ quốc cùng với khát vọng hòa bình. Đây là những nhân tố hợp thành sức mạnh của toàn dân tộc Việt Nam, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Làm rõ thêm các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975; Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối ngoại giao trong thời đại Hồ Chí Minh. Tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả của quốc tế trên cơ sở nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc; Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đại thắng mùa xuân 1975 để lại cho chúng ta, hiện nay và mai sau những bài học kinh nghiệm quý, vận dụng và phát huy vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.