lớp 12

Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 46, 47 SGK Giải tích 12 – Giaibaitap.me

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Giải bài tập toán 12 trang 46 tốt nhất và đầy đủ nhất

Bài 9 trang 46 SGK Giải tích 12

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ((C)) của hàm số

(f(x) = {1 over 2}{x^4} – 3{x^2} + {3 over 2})

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ((C)) tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình (f’’(x) = 0)

c) Biện luận theo tham số (m) số nghiệm của phương trình: (x^4- 6x^2+ 3 = m)

Giải

a) Xét hàm số y = (f(x) = {1 over 2}{x^4} – 3{x^2} + {3 over 2}) ((C))

Tập xác định: (D =mathbb R)

* Sự biến thiên:

(y’ = 2x^3- 6x = 2x(x^2- 3))

(y’ = 0 ⇔ x = 0, x = ±sqrt3)

– Hàm số nghịch biến trên khoảng ((-infty;-sqrt3)) và ((0;sqrt3)), đồng biến trên khoảng ((-sqrt 3;0)) và ((sqrt3;+infty)).

– Cực trị:

Hàm số đạt cực đại tại (x=0); (y_{CĐ}={3over 2})

Hàm số đạt cực tiểu tại hai điểm (x=-sqrt3) và (x=sqrt3); (y_{CT}=y_(pmsqrt3)=-3)

– Giới hạn:

(mathop {lim y}limits_{x to pm infty } = + infty )

– Bảng biến thiên:

* Đồ thị:

Hàm số đã cho là hàm số chẵn nhận trục (Oy) làm trục đối xứng.

b)

(y’’ = 6x^2- 6x)

(y’’ = 0 ⇔ 6x^2- 6x = 0 ⇔ x = ± 1)

(y’(-1) = 4, y’(1) = -4, y(± 1) = -1)

Tiếp tuyến của ((C)) tại điểm ((-1, -1)) là : (y = 4(x+1) – 1= 4x+3)

Xem thêm: Toán 8 Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp – vietjack.me

Xem Thêm:   80 câu trắc nghiệm Thể tích khối đa diện có đáp án (phần 1)

Tiếp tuyến của ((C)) tại điểm ((1, -1)) là: (y = -4(x-1) – 1 = -4x + 3)

c) Ta có: ({x^4} – 6{x^2} + 3 = m Leftrightarrow {1 over 2}{x^4} – 3{x^2} + {3 over 2} = {m over 2}) (1)

Số nghiệm của (1) là số giao điểm của ((C)) và đường thẳng (d) : (y = {m over 2})

Từ đồ thị ta thấy:

(m < -6): ( 1) vô nghiệm

(m = -6) : (1) có 2 nghiệm

(-6 < m < 3): (1) có 4 nghiệm

(m = 3): ( 1) có 3 nghiệm

(m > 3): (1) có 2 nghiệm

Bài 10 trang 46 SGK Giải tích 12

Cho hàm số:

(y = -x^4+ 2mx^2- 2m + 1) ( (m) là tham số) có đồ thị (Cm)

a) Biện luận theo m số cực trị của hàm số

b) Với giá trị nào của m thì (Cm) cắt trục hoành? c) Xác định m để (Cm) có cực đại, cực tiểu

Giải

a) (y = -x^4+ 2mx^2- 2m + 1)(Cm).

Tập xác định: (D =mathbb R)

(y’ = -4x^3+ 4mx = -4x (x^2- m))

+) Với (m ≤ 0) thì (y’) có một nghiệm (x = 0) và đổi dấu (+) sang (-) khi qua nghiệm này. Do đó hàm số có một cực đại là (x = 0)

+) Với (m>0)

Hàm số có 3 cực trị.

Do đó, hàm số có 2 cực đại tại (x = ± sqrt m) và có một cực tiểu tại (x = 0)

b) Phương trình (-x^4+ 2mx^2- 2m + 1=0) luôn có nghiệm (x = ± 1) với mọi m nên (Cm) luôn cắt trục hoành.

c) Theo lời giải câu a, ta thấy ngay:

Xem Thêm:   Bài tập 6 trang 44 SGK Giải tích 12 - HOC247

với (m > 0) thì đồ thị (Cm) có cực đại và cực tiểu.

Bài 11 trang 46 SGK Giải tích 12

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

Xem thêm: Speaking – Unit 1 Trang 15 SGK Tiếng Anh 12 – Loigiaihay.com

(y = {{x + 3} over {x + 1}})

b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của (m), đường thẳng (y = 2x + m) luôn cắt ((C)) tại hai điểm phân biệt (M) và (N)

c) Xác định m sao cho độ dài (MN) là nhỏ nhất

d) Tiếp tuyến tại một điểm (S) bất kì của ((C)) luôn cắt hai tiệm cận của ((C)) tại (P) và (Q). Chứng minh rằng (S) là trung điểm của (PQ).

Giải

a) (y = {{x + 3} over {x + 1}})

Tập xác định : (D=mathbb Rbackslash {rm{{ }} – 1} )

* Sự biến thiên:

(y’ = {{ – 2} over {{{(x + 1)}^2}}} < 0,forall x in D)

– Hàm số nghịch biến trên khoảng: ((-infty;-1)) và ((-1;+infty))

– Cực trị: Hàm số không có cực trị.

– Tiệm cận:

(eqalign{ & mathop {lim }limits_{x to – {1^ – }} y = – infty cr & mathop {lim }limits_{x to – {1^ + }} y = + infty cr & mathop {lim }limits_{x to pm infty } y = 1 cr} )

Tiệm cận đứng: (x = -1)

Tiệm cận ngang: (y = 1)

Bảng biến thiên:

* Đồ thị:

Đồ thị hàm số giao (Ox) tại ((-3;0)), giao (Oy) tại ((0;3))

Đồ thị hàm số nhận điểm (I(-1;1)) làm tâm đối xứng.

b) Xét phương trình có nghiệm là hoành độ giao điểm của ((C)) và đường thẳng (d): (y = 2x + m) (1)

Xem Thêm:   Tổng hợp công thức tính lãi suất toán 12 (Đầy đủ nhất) - Tailieu.com

(eqalign{ & {{x + 3} over {x + 1}} = 2x + m Leftrightarrow x + 3 = (2x + m)(x + 1) cr & Leftrightarrow 2{x^2} + (m + 1)x + m – 3 = 0,x ne – 1 cr} )

(Δ = (m+1)^2- 4.2(m-3) = m^2- 6m + 25 = (m-3)^2+ 16> 0), nên (1) luôn có hai nghiệm phân biệt khác (-1).

Vậy (d) luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt (M, N) (hoành độ của (M, N) chính là nghiệm của (1)).

c) Theo định lí Vi-et ta có:

(left{ matrix{ {x_M} + {x_N} = – {{m + 1} over 2} hfill cr {x_M}.{x_N} = {{m – 3} over 2} hfill cr} right.)

Xem thêm: Đề thi học kì 1 toán 12 năm 2019-2020 Sở GD và ĐT Đà Nẵng |

(eqalign{ & M{N^2} = {rm{ }}{left( {{x_M}-{x_N}} right)^2} + {rm{ }}{({y_M} – {rm{ }}{y_N})^2} cr & = {left( {{x_M}-{x_N}} right)^2} + {left[ {(2{x_M} + m) – (2{x_N} + m)} right]^2} cr & = 5{left( {{x_M}-{x_N}} right)^2} = 5left[ {{{left( {{x_M}+{x_N}} right)}^2} – 4{x_M}{x_N}} right] cr & = 5left[ {{{( – {{m + 1} over 2})}^2} – 4.{{m – 3} over 2}} right] = {5 over 4}({m^2} – 6m + 25) cr & = {5 over 4}left[ {{{(m – 3)}^2} + 16} right] ge {5 over 4}.16 = 20 cr} )

(MN = 2sqrt5 ⇔ m = 3)

Vậy độ dài (MN) nhỏ nhất bằng (2sqrt5) khi (m=3)

d) Giả sử (S(x_0;y_0)) là điểm bất kì thuộc (C)

Phương trình tiếp tuyến (Δ) của (C) tại (S) là:

(eqalign{ & y – y = y'({x_0})(x – {x_0}) cr & Leftrightarrow y = {{ – 2} over {{{({x_0} + 1)}^2}}}(x – {x_0}) + {{{x_0} + 3} over {{x_0} + 1}} cr} )

(Δ) cắt tiệm cận ngang tại (P(2x_0+ 1, 1)), (Δ) cắt tiệm cận đứng tại (Q( – 1,{y_0} + {2 over {{x_0} + 1}}))

Xem Thêm:   3 dạng bài toán liên quan đến hai vật trong con lắc lò xo hay và khó

Rõ ràng: ({x_P} + {x_Q} = 2{x_0},{y_P} + {y_Q} = 2{y_0}). Do đó, (S) là trung điểm của (PQ).

Bài 12 trang 47 SGK Giải tích 12

Cho hàm số: (f(x) = {1 over 3}{x^3} – {1 over 2}{x^2} – 4x + 6)

a) Giải phương trình (f’(sin x) = 0)

b) Giải phương trình (f’’(cos x) = 0)

c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình (f’’(x) = 0).

Giải

(f(x) = {1 over 3}{x^3} – {1 over 2}{x^2} – 4x + 6)

(f’(x) = x^2- x – 4)

(f’’(x) = 2x – 1)

a)

(eqalign{ & f'(s{rm{inx}}) = 0 Leftrightarrow {sin ^2}x – {mathop{rm s}nolimits} {rm{in x}} – 4 = 0 cr & Leftrightarrow {mathop{rm s}nolimits} {rm{in x = }}{{1 pm sqrt {17} } over 2}(1) cr & Do{{1 – sqrt {17} } over 2} < – 1,{{1 + sqrt {17} } over 2} > 1 cr} )

Suy ra (1) vô nghiệm.

b)

(eqalign{ & f”(cosx) = 0 Leftrightarrow 2cosx – 1 = 0 cr & Leftrightarrow cos x = {1 over 2} = cos {pi over 3} cr & Leftrightarrow x = pm {pi over 3} + k2pi ,k inmathbb Z cr} )

c) Nghiệm của phương trình (f’’(x) = 0) là (x = {1 over 2})

Ta có:

(eqalign{ & f'({1 over 2}) = {1 over 4} – {1 over 2} – 4 = {{ – 17} over 4} cr & f({1 over 2}) = {1 over 3}.{1 over 8} – {1 over 2}.{1 over 4} – 4.{1 over 2} + 6 = {{47} over {12}} cr} )

Phương trình tiếp tuyến cần tìm có dạng:

(y = {{ – 17} over 4}(x – {1 over 2}) + {{47} over {12}} Leftrightarrow y = – {{17} over 4}x + {{145} over {24}}).

Xem Thêm:   Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 12: Tính Chất Của Phép Nhân

Giaibaitap.me

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button