là gì

Doanh thu, doanh thu thuần, tổng doanh thu tiếng anh là gì?

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Doanh thu tiếng anh là gì tốt nhất và đầy đủ nhất

Doanh thu tiếng anh là gì? Các khái niệm liên quan đến doanh thu, doanh thu thuần, tổng doanh thu trong tiếng Anh được gọi như thế nào là điều mà không phải kế toán nào cũng nắm được. Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn các khái niệm về doanh thu trong tiếng Anh.

1. Doanh thu tiếng anh là gì?

Doanh thu trong tiếng anh được gọi là Revenue (doanh thu) và đồng nghĩa với Income (Thu nhập, lợi tức) chỉ kết quả từ từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc số tiền mà một công ty nhận được từ hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ trong một giai đoạn.

>> Đọc thêm: Doanh thu là gì? Cách tính doanh thu đầy đủ, chính xác nhất

 • Các nguồn phát sinh doanh thu

Doanh thu được phát sinh từ các hoạt động sau đây:

– Hoạt động tài chính:

Doanh thu từ hoạt động tài chính đa dạng từ các khoản tiền như tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia

– Cung cấp dịch vụ: Cung cấp dịch vụ là việc thực hiện các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng, theo đó bên cung ứng dịch vụ cần thực hiện các công việc cho bên sử dụng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ sẽ trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng.

Xem Thêm:   Ba phải là gì? Người ba phải là người như thế nào?

>> Đọc thêm: Nguyên tắc ghi nhận doanh thu và cách hạch toán tài khoản 511

– Hoạt động kinh doanh khác

Doanh thu đến từ các khoản thu nhằm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu như:

+ Thu tiền bảo hiểm được bồi thường

+ Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng

+ Thu được các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước

+ Khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu nhập

Xem thêm: Keo ong – 6 lợi ích hàng đầu và cách dùng hiệu quả

+ Thu các khoản thuế được giảm, được hoàn lại

+ …

 • Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

– Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng

Căn cứ vào Điểm 10 VAS 14, doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;

+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

+ Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

 • Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ
Xem Thêm:   'xếp hàng' là gì?, Tiếng Việt - Tiếng Anh - Hệ liên thông

Căn cứ vào Điểm 16 VAS 14, doanh thu cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ;

+ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

 • Điều kiện ghi nhận doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia

Xem thêm: Kế toán (Accounting) là gì? Các khái niệm kế toán được thừa nhận

Căn cứ vào Điểm 24 VAS 14 quy định về doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia của doanh nghiệp được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Ngoài ra, tại điểm 25 VAS 14 quy định doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận trên cơ sở:

+ Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ;

+ Tiền bản quyền được ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng;

Xem Thêm:   Real Estate là gì? Những thuật ngữ thường dùng trong Real Estate

+ Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

>> Đọc thêm: Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng theo quy định mới nhất

2. Doanh thu thuần tiếng anh

Doanh thu thuần là chỉ tiêu phản ánh số doanh thu từ bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và các khoản doanh thu khác sau loại trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu như giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại.

Doanh thu thuần tiếng Anh là Net Revenue

Doanh thu thuần được xác định bằng công thức sau:

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Chiết khấu bán hàng – Hàng bán bị trả lại – Giảm giá hàng bán

Hoặc tổng quát theo công thức:

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ) – Các khoản giảm trừ doanh thu

Ví dụ về công thức tính doanh thu thuần:

Giả sử công ty, Mai Ngân doanh thu là 500.000 USD/năm trong năm 2020. Mặt khác, trong năm công ty này thực hiện chính sách chiết khấu thương mại trực tiếp trên hóa đơn cho khách hàng là 10% và công ty bị trả lại số hàng là 40.000 USD.

Xem thêm: Boolean là gì? Cách dùng bool trong C++ dành cho người mới

Xem Thêm:   Vectơ pháp tuyến là gì? Cách tìm Vectơ pháp tuyến của đường

Áp dụng cách tính doanh thu thuần, kết quả doanh thu thuần của Mai Ngân sẽ là:

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ) – Các khoản giảm trừ doanh thu = 500.000 – 10% * 500.000 – 40.000 = 410.000 USD

Doanh thu thuần là chỉ tiêu quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua số liệu về doanh thu thuần, chủ doanh nghiệp có thể kiểm soát được doanh thu bán hàng trong năm của doanh nghiệp cũng như tổng giá trị giảm các khoản về giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại trong kỳ cũng như các khoản chiết khấu thương mại.

Dựa trên những chỉ số đó, doanh nghiệp có thể đánh giá được tỷ lệ các khoản giảm trừ doanh thu trên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

>> Đọc thêm: Doanh thu thuần là gì? Công thức tính doanh thu thuần chuẩn

3. Tổng doanh thu trong tiếng anh

Tổng doanh thu là tổng số tiền mà doanh nghiệp nhận được sau khi bán sản phẩm, dịch vụ hoặc thông qua các kênh đầu tư kiếm tiền mà doanh nghiệp thu được trong khoảng thời gian nhất định. Trong tiếng Anh, tổng doanh thu được gọi là Total Revenue.

Công thức xác định tổng doanh thu như sau:

TR = TR(q)= P.q

Trong đó:

P: mức giá tính cho mỗi đơn vị hàng hóa

q: Khối lượng hàng hóa được tiêu thụ

Xem Thêm:   "Secondary School" nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

4. Các từ vựng về doanh thu khác

Bên cạnh các từ vựng để chỉ doanh thu trong tiếng anh, một số từ vựng quan trọng liên quan đến doanh thu và được sử dụng phổ biến trong ngành kinh tế như:

 • Break even: Hoàn lại vốn
 • Make a loss: Khi chi phí nhiều hơn doanh thu bán hàng
 • Make a profit: Làm ăn có lãi/bù đắp lợi nhuận
 • Economies of scale: Lợi ích kinh tế nhờ quy mô
 • ROS: tỷ suất lợi nhuận sau thuế
 • Dividend: Cổ tức
 • Public finance: Tài chính công
 • Assets: Tài sản
 • Net assets: Tài sản ròng
 • Liabilities: Nợ phải trả
 • Owner’s equity: Vốn chủ sở hữu
 • Expenses: Chi phí
 • Income Tax: Thuế thu nhập
 • Business tax: Thuế kinh doanh
 • Business Finance: Tài chính doanh nghiệp
 • Non-profit: Phi lợi nhuận
 • Accounts Receivable: Khoản phải thu khách hàng
 • Accounts Payable: Phải trả người bán
 • Owner’s Capital: Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 • Owner’s Drawings: Khoản thu hồi của chủ sở hữu

Doanh thu là chỉ tiêu quan trọng đối với mỗi một doanh nghiệp, giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt được tình hình sản xuất, kinh doanh hiện tại và phân tách doanh thu theo thị trường, nhân viên kinh doanh, mặt hàng… để có các kế hoạch kinh doanh hợp lý, kịp thời.

Các công cụ quản lý thông minh phần mềm kế toán online MISA AMIS – giải pháp phần mềm kế toán thế hệ mới có nhiều tính năng nổi bật, nhất là các tính năng về doanh thu, cho phép doanh nghiệp dễ dàng theo dõi doanh số bán hàng theo chi nhánh/ văn phòng, theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm hàng, theo thị trường.

Xem Thêm:   Hỏi Về Hình Thức Đầu Tư Alpha Mmb Là Gì ? Essential Functions

Tham khảo ngay phần mềm kế toán online MISA AMIS để quản lý tài chính – kế toán hiệu quả hơn:

1,528

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button