lớp 12

Giải bài 41, 42, 43, 44 trang 175, 176 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Bài tập 41 sgk toán 12 nâng cao trang 175 Tốt nhất

Bài 41 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

a) (y = 2xleft( {1 – {x^{ – 3}}} right);) b) (y = 8x – {2 over {{x^{{1 over 4}}}}};)c) (y = {x^{{1 over 2}}}sin left( {{x^{{3 over 2}}} + 1} right);) d) (y = {{sin left( {2x + 1} right)} over {{{cos }^2}left( {2x + 1} right)}};)

Giải

a) (int {2xleft( {1 – {x^{ – 3}}} right)} dx = int {left( {2x – 2{x^{ – 2}}} right)dx })

(= {x^2} + {2 over x} + C)

b) (int {left( {8x – {2 over {{x^{{1 over 4}}}}}} right)dx = } int {left( {8x – 2{x^{ – {1 over 4}}}} right)} dx)

(= 4{x^2} – {8 over 3}{x^{{3 over 4}}} + C)

c) Đặt

(eqalign{& u = {x^{{3 over 2}}} + 1 Rightarrow du = {3 over 2}{x^{{1 over 2}}}dx Rightarrow {x^{{1 over 2}}}dx = {2 over 3}du cr & int {{x^{{1 over 2}}}sinleft( {{x^{{3 over 2}}} + 1} right)dx = {2 over 3}int {sin udu} }cr&= – {2 over 3}cos u + C = – {2 over 3}cos left( {{x^{{3 over 2}}} + 1} right) + Ccr} )

d) Đặt (u = cos left( {2x + 1} right) Rightarrow du = – 2sin left( {2x + 1} right)dx )

(Rightarrow sin left( {2x + 1} right)dx = – {1 over 2}du)

Do đó (int {{{sin left( {2x + 1} right)} over {{{cos }^2}left( {2x + 1} right)}}} dx = – {1 over 2}int {{{du} over {{u^2}}} = {1 over {2u}}} + C)

Xem Thêm:   Unit 6 lớp 12 Reading - Bài dịch Future Jobs - Hoc247.net

Xem thêm: Dàn ý các bài văn liên hệ tác phẩm Ngữ văn 11, 12 – Download.vn

(= {1 over {2cos left( {2x + 1} right)}} + C)

Bài 42 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

a) (y = {1 over {{x^2}}}cos left( {{1 over x} – 1} right)); b) (y = {x^3}{left( {1 + {x^4}} right)^3});c) (y = {{x{e^{2x}}} over 3}); d) (y = {x^2}{e^x}).

Giải

a) Đặt (u = {1 over x} – 1 Rightarrow du = – {1 over {{x^2}}}dx Rightarrow {{dx} over {{x^2}}} = – du)Do đó (int {{1 over {{x^2}}}} cos left( {{1 over x} – 1} right)dx = – int {cos udu })

(= – sin u + C = – sin left( {{1 over x} – 1} right) + C)

b) Đặt (u = 1 + {x^4} Rightarrow du = 4{x^3}dx Rightarrow {x^3}dx = {{du} over 4})

(int {{x^3}{{left( {1 + {x^4}} right)}^3}dx = {1 over 4}int {{u^3}du = {{{u^4}} over {16}} + C} } )

(= {1 over {16}} {left( {1 + {x^4}} right)^4} + C)

c) Đặt

(left{ matrix{u = {x over 3} hfill cr dv = {e^{2x}}dx hfill cr} right. Rightarrow left{ matrix{du = {1 over 3}dx hfill cr v = {1 over 2}{e^{2x}} hfill cr} right.)

Suy ra: (int {{{x{e^{2x}}} over 3}dx = {1 over 6}x{e^{2x}} – {1 over 6}int {{e^{2x}}dx} } )

(= {1 over 6}x{e^{2x}} – {1 over {12}}{e^{2x}} + C )

Xem thêm: Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Nhất quán quan điểm “dân là gốc

d) Đặt

(left{ matrix{u = {x^2} hfill cr dv = {e^x}dx hfill cr} right. Rightarrow left{ matrix{du = 2xdx hfill cr v = {e^x} hfill cr} right.)

Suy ra (int {{x^2}{e^x}dx = {x^2}{e^x} – 2int {x{e^x}dx} } ) (1)

Đặt

(left{ matrix{u = x hfill cr dv = {e^x}dx hfill cr} right. Rightarrow left{ matrix{du = dx hfill cr v = {e^x} hfill cr} right.)

Xem Thêm:   Unit 12 Lớp 8 - A closer look 2 - Báo Song Ngữ

Do đó: (int {x{e^x}dx = x{e^x} – int {{e^x}dx = x{e^x} – {e^x} + C} } )

Từ (1) suy ra (int {{x^2}{e^x}dx = {x^2}{e^x} – 2x{e^x} + 2{e^x} + C} )

(= {e^x}left( {{x^2} – 2x + 2} right) + C)

Bài 43 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

a) (y = x{e^{ – x}}); b) (y = {{ln x} over x}).

Giải

a) Đặt

(left{ matrix{u = x hfill cr dv = {e^{ – x}}dx hfill cr} right. Rightarrow left{ matrix{du = dx hfill cr v = – {e^{ – x}} hfill cr} right.)

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Ôn Tập Chương 4 Giải Tích 12

Suy ra (int {x{e^{ – x}}dx = – x{e^{ – x}} + int {{e^{ – x}}dx} })

(= – x{e^{ – x}} – {e^{ – x}} + C = – {e^{ – x}}left( {x + 1} right) + C )

b) Đặt (u = ln x Rightarrow du = {{dx} over x})

Do đó (int {{{ln x} over x}} dx = int {udu = {{{u^2}} over 2}} + C = {{{{(ln x)}^2}} over 2} + C)

Bài 44 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm hàm số (y = f(x)) nếu biết (dy = 12x{left( {3{x^2} – 1} right)^3}dx) và (f(1) = 3).

Giải

Ta có (y = fleft( x right) = int {dy = 12int {x{{left( {3{x^2} – 1} right)}^3}dx} } )

Đặt (u = 3{x^2} – 1 Rightarrow du = 6xdx Rightarrow xdx = {{du} over 6})

Do đó (fleft( x right) = 2int {{u^3}} du = {{{u^4}} over 2} + C = {1 over 2}{left( {3{x^2} – 1} right)^4} + C)

Vì (fleft( 1 right) = 3) nên ({1 over 2}{2^4} + C = 3 Rightarrow C = – 5)

Vậy (fleft( x right) = {1 over 2}{left( {3{x^2} – 1} right)^4} – 5)

Xem Thêm:   Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 12 bài 1: Sự đồng biến, nghịch

Giaibaitap.me

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button