lớp 12

Bài 8 trang 147 SGK Giải tích 12 – Môn Toán – Tìm đáp án

Rate this post

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Bài 8 trang 147 toán 12 Tốt nhất

Video Bài 8 trang 147 toán 12

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

LG a

a) (f(x) = 2x^3- 3x^2- 12x + 1) trên đoạn (displaystyle left[ { – 2 ; , {5 over 2}} right].)

Phương pháp giải:

Để tìm GTLN, GTNN của hàm số (y=fleft( x right)) trên đoạn (left[ a; b right]) ta làm như sau :

+) Tìm các điểm ({{x}_{1}}; {{x}_{2}}; {{x}_{3}};…; {{x}_{n}}) thuộc đoạn (left[ a; b right]) mà tại đó hàm số có đạo hàm (f’left( x right)=0) hoặc không có đạo hàm.

+) Tính (fleft( {{x}_{1}} right); fleft( {{x}_{2}} right); fleft( {{x}_{3}} right);…; fleft( {{x}_{n}} right)) và (fleft( a right); fleft( b right).)

+) So sánh các giá trị tìm được ở trên. Giá trị lớn nhất trong các giá trị đó chính là GTLN của hàm số (y=fleft( x right)) trên (left[ a; b right]) và giá trị nhỏ nhất trong các giá trị đó chính là GTNN của hàm số (y=fleft( x right)) trên (left[ a; b right]).

(begin{align}& underset{xin left[ a; b right]}{mathop{max }},fleft( x right)=max left{ fleft( {{x}_{1}} right);…; fleft( {{x}_{n}} right); fleft( a right); fleft( b right) right}. \ & underset{xin left[ a; b right]}{mathop{min }},fleft( x right)=min left{ fleft( {{x}_{1}} right);…; fleft( {{x}_{n}} right); fleft( a right); fleft( b right) right}. \ end{align})

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: [Review] Trường tiểu học Phạm Văn Chiêu – Hồ Chí Minh

(f(x) = 2x^3- 3x^2- 12x + 1 ) (⇒ f’(x) = 6x^2 – 6x – 12)

(f’(x) = 0 ⇔ x =-1) hoặc (x=2)

So sánh các giá trị:

(f(-2) = -3); ( f(-1) = 8);

(f(2) = -19), (displaystyle f({5 over 2}) = {{ – 33} over 2})

Xem Thêm:   Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 trọng tâm nhất ôn thi THPT

Suy ra:

(eqalign{& mathop {max }limits_{x in left[ { – 2,{5 over 2}} right]} f(x) = f( – 1) = 8 cr & mathop {min}limits_{x in left[ { – 2,{5 over 2}} right]} f(x) = f(2) = – 19 cr} )

LG b

b) ( f(x) = x^2ln x) trên đoạn (left[ {1; , e} right].)

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Câu Hỏi Và Bài Tập Ôn Tập Cuối

(f(x) = x^2 ln x ) (⇒ f’(x)= 2xln x + x > 0, ∀ x ∈ [1, e]) nên (f(x)) đồng biến.

Do đó:

(eqalign{& mathop {max }limits_{x in left[ {1,e} right]} f(x) = f(e) = {e^2} cr & mathop {min}limits_{x in left[ {1,e} right]} f(x) = f(1) = 0 cr} )

LG c

c) (f(x) = xe^{-x}) trên nửa khoảng ([0; , +∞).)

Lời giải chi tiết:

(f(x)= xe^{-x}) (⇒ f’(x)=e^{-x} -xe^{-x} = (1 – x)e^{-x}) nên:

(f’(x) = 0 ⇔ x = 1, f’(x) > 0, ∀x ∈ (0, 1)) và (f’(x) < 0, ∀x ∈ (1, +∞))

nên: (displaystyle mathop {max }limits_{x in {rm{[}}0, + infty )} f(x) = f(1) = {1 over e}.)

Ngoài ra (f(x)= xe^{-x} ge 0, ∀ x ∈ [0, +∞)) và (f(0) = 0) suy ra

Xem thêm: Soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận | Ngắn nhất Soạn văn 12

(mathop {min}limits_{x in {rm{[}}0, + infty )} f(x) = f(0) = 0)

LG d

d) (f(x) = 2sin x + sin 2x) trên đoạn (displaystyleleft[ {0; ,{{3pi } over 2}} right].)

Lời giải chi tiết:

(f(x) = 2sin x + sin2 x ) (⇒ f’(x)= 2cos x + 2cos 2x)

(f’(x) = 0 ⇔ cos 2x = -cos x ) ( ⇔ 2x = ± (π – x) + k2π)

( displaystyle ⇔ x in left{ { – pi + k2pi ;{pi over 3} + {{k2pi } over 3}} right})

Xem Thêm:   Bảng Thống Kê Các Tác Phẩm Văn Học Lớp 12 Hệ Thống Kiến

Trong khoảng (displaystyleleft[ {0,{{3pi } over 2}} right]) , phương trình (f’(x) = 0) chỉ có hai nghiệm là (displaystyle {x_1} = {pi over 3};{x_2} = pi )

So sánh bốn giá trị: (f(0) = 0); (displaystyle f({pi over 3}) = {{3sqrt 3 } over 2};f(pi ) = 0;f({{3pi } over 2}) = – 2)

Suy ra:

(eqalign{& mathop {max }limits_{x in left[ {0,{{3pi } over 2}} right]} f(x) = f({pi over 3}) = {{3sqrt 3 } over 2} cr & mathop {min}limits_{x in left[ {0,{{3pi } over 2}} right]} f(x) = f({{3pi } over 2}) = – 2 cr} )

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button