Lớp 9

Giải bài 70, 71, 72, 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1 – Giaibaitap.me

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Bài 71 trang 40 sgk toán 9 tập 1 tốt nhất và đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bài 70 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Bài 70. Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp

(a)sqrt {{{25} over {81}}.{{16} over {49}}.{{196} over 9}})

(b)sqrt {3{1 over {16}}.2{{14} over {25}}2{{34} over {81}}})

(c){{sqrt {640} .sqrt {34,3} } over {sqrt {567} }})

(d)sqrt {21,6} .sqrt {810.} sqrt {{{11}^2} – {5^2}})

Giải

a)

(eqalign{ & sqrt {{{25} over {81}}.{{16} over {49}}.{{196} over 9}} cr & = sqrt {{{25} over {81}}} .sqrt {{{16} over {49}}} .sqrt {{{196} over 9}} cr & = {5 over 9}.{4 over 7}.{{14} over 3} = {{40} over {27}} cr} )

b)

(eqalign{ & sqrt {3{1 over {16}}.2{{14} over {25}}2{{34} over {81}}} cr & = sqrt {{{49} over {16}}.{{64} over {25}}.{{196} over {81}}} cr & = sqrt {{{49} over {16}}} .sqrt {{{64} over {25}}} .sqrt {{{196} over {81}}} cr & = {7 over 4}.{8 over 5}.{{14} over 9} = {{196} over {45}} cr} )

c)

(eqalign{ & {{sqrt {640} .sqrt {34,3} } over {sqrt {567} }} cr & = sqrt {{{640.34,3} over {567}}} cr & = sqrt {{{64.49} over {81}}} cr & = {{sqrt {64} .sqrt {49} } over {sqrt {81} }} = {{8.7} over 9} = {{56} over 9} cr} )

d)

(eqalign{ & sqrt {21,6} .sqrt {810.} sqrt {{{11}^2} – {5^2}} cr & = sqrt {21,6.810.left( {{{11}^2} – {5^2}} right)} cr & = sqrt {216.81.left( {11 + 5} right)left( {11 – 5} right)} cr & = sqrt {{{36}^2}{{.9}^2}{{.4}^2}} = 36.9.4 = 1296 cr} )

Xem Thêm:   Ôn thi lớp 10: Nắm chắc 7 dạng câu hỏi đọc hiểu này để đạt điểm

Bài 71 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Xem thêm: Bài 1 trang 9 SGK Ngữ văn 7 tập 2 – Đọc Tài Liệu

Rút gọn các biểu thức sau:

a) (left( {sqrt 8 – 3.sqrt 2 + sqrt {10} } right)sqrt 2 – sqrt 5 )

b) (0,2sqrt {{{left( { – 10} right)}^2}.3} + 2sqrt {{{left( {sqrt 3 – sqrt 5 } right)}^2}} )

c) (left( {{1 over 2}.sqrt {{1 over 2}} – {3 over 2}.sqrt 2 + {4 over 5}.sqrt {200} } right):{1 over 8})

d) (2sqrt {{{left( {sqrt 2 – 3} right)}^2}} + sqrt {2.{{left( { – 3} right)}^2}} – 5sqrt {{{left( { – 1} right)}^4}} )

Hướng dẫn làm bài:

a)

(eqalign{ & left( {sqrt 8 – 3.sqrt 2 + sqrt {10} } right)sqrt 2 – sqrt 5 cr & = sqrt {16} – 6 + sqrt {20} – sqrt 5 cr & = 4 – 6 + 2sqrt 5 – sqrt 5 = – 2 + sqrt 5 cr} )

b)

(eqalign{ & 0,2sqrt {{{left( { – 10} right)}^2}.3} + 2sqrt {{{left( {sqrt 3 – sqrt 5 } right)}^2}} cr & = 0,2left| { – 10} right|sqrt 3 + 2left| {sqrt 3 – sqrt 5 } right| cr & = 0,2.10.sqrt 3 + 2left( {sqrt 5 – sqrt 3 } right) cr & = 2sqrt 3 + 2sqrt 5 – 2sqrt 3 = 2sqrt 5 cr} )

Vì (- 10 < 0;sqrt 3 < sqrt 5 Leftrightarrow sqrt 3 – sqrt 5 < 0)

c)

(eqalign{ & left( {{1 over 2}.sqrt {{1 over 2}} – {3 over 2}.sqrt 2 + {4 over 5}.sqrt {200} } right):{1 over 8} cr & = left( {{1 over 2}sqrt {{2 over {{2^2}}}} – {3 over 2}sqrt 2 + {4 over 5}sqrt {{{10}^2}.2} } right):{1 over 8} cr & = left( {{1 over 4}sqrt 2 – {3 over 2}sqrt 2 + 8sqrt 2 } right):{1 over 8} cr & = {{27} over 4}sqrt 2 .8 = 54sqrt 2 cr} )

d)

(eqalign{ & 2sqrt {{{left( {sqrt 2 – 3} right)}^2}} + sqrt {2.{{left( { – 3} right)}^2}} – 5sqrt {{{left( { – 1} right)}^4}} cr & = 2left| {sqrt 2 – 3} right| + left| { – 3} right|sqrt 2 – 5left| { – 1} right| cr & = 2left( {3 – sqrt 2 } right) + 3sqrt 2 – 5 cr & = 6 – 2sqrt 2 + 3sqrt 2 – 5 = 1 + sqrt 2 cr} )

Xem Thêm:   Đáp án đề thi học kì 1 Văn 9 Sở GD&ĐT An Giang năm học 2022

Bài 72 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Phân tích thành nhân tử (với các số x, y, a, b không âm và a ≥ b)

Xem thêm: Giải bài 41, 42, 43, 44 trang 58 SGK Toán 9 tập 2 – Giaibaitap.me

a) (xy – ysqrt x + sqrt x – 1)

b) (sqrt {ax} – sqrt {by} + sqrt {bx} – sqrt {ay} )

c) (sqrt {a + b} + sqrt {{a^2} – {b^2}} )

d) (12 – sqrt x – x)

Hướng dẫn làm bài:

a)

(eqalign{ & xy – ysqrt x + sqrt x – 1 cr & = ysqrt x left( {sqrt x – 1} right) + left( {sqrt x – 1} right) cr & = left( {sqrt x – 1} right)left( {ysqrt x + 1} right) cr} )

b)

(eqalign{ & sqrt {ax} – sqrt {by} + sqrt {bx} – sqrt {ay} cr & = left( {sqrt {ax} + sqrt {bx} } right) – left( {sqrt {ay} + sqrt {by} } right) cr & = sqrt x left( {sqrt a + sqrt b } right) – sqrt y left( {sqrt a + sqrt b } right) cr & = left( {sqrt a + sqrt b } right)left( {sqrt x – sqrt y } right) cr} )

c)

(eqalign{ & sqrt {a + b} + sqrt {{a^2} – {b^2}} cr & = sqrt {a + b} + sqrt {left( {a + b} right)left( {a – b} right)} cr & = sqrt {a + b} left( {1 + sqrt {a – b} } right) cr} )

d)

(eqalign{ & 12 – sqrt x – x cr & = 12 – 4sqrt x + 3sqrt x – x cr & = 4left( {3 – sqrt x } right) + sqrt x left( {3 – sqrt x } right) cr & = left( {3 – sqrt x } right)left( {4 + sqrt x } right) cr} )

Bài 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Rút gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau:

Xem Thêm:   Các dạng đề môn Ngữ văn lớp 9 cực hay - Ôn thi vào lớp 10 môn Văn

a) (sqrt { – 9{rm{a}}} – sqrt {9 + 12{rm{a}} + 4{{rm{a}}^2}}) tại a = – 9

Xem thêm: Đề cương Ngữ văn lớp 9 học kì 2 phần Văn học – Đọc Tài Liệu

b) (1 + {{3m} over {m – 2}}sqrt {{m^2} – 4m + 4}) tại m = 1,5

c) (sqrt {1 – 10{rm{a}} + 25{{rm{a}}^2}} – 4{rm{a}}) tại a = √2

d) (4{rm{x}} – sqrt {9{{rm{x}}^2} – 6{rm{x}} + 1} ) tại x = √3

Hướng dẫn làm bài:

a)

(eqalign{ & sqrt { – 9{rm{a}}} – sqrt {9 + 12{rm{a}} + 4{{rm{a}}^2}} cr & = sqrt {{3^2}.left( { – a} right)} – sqrt {{{left( {3 + 2a} right)}^2}} cr & = 3sqrt { – a} – left| {3 + 2a} right| cr & = 3sqrt 9 – left| {3 + 2.left( { – 9} right)} right| cr & = 3.3 – 15 = – 6 cr} )

b)

(eqalign{ & 1 + {{3m} over {m – 2}}sqrt {{m^2} – 4m + 4} cr & = 1 + {{3m} over {m – 2}}sqrt {{{left( {m – 2} right)}^2}} cr & = 1 + {{3mleft| {m – 2} right|} over {m – 2}} cr} )

( = left{ matrix{ 1 + 3mleft( {với: m – 2 > 0} right) hfill cr 1 – 3mleft( {với: m – 2 < 0} right) hfill cr} right. = left{ matrix{ 1 + 3mleft( {với: m > 2} right) hfill cr 1 – 3mleft( {với: m < 2} right) hfill cr} right.)

m = 1,5 < 2. Vậy giá trị biểu thức tại m = 1,5 là 1 – 3m = 1 – 3.1,5 = -3,5

c)

(eqalign{ & sqrt {1 – 10{rm{a}} + 25{{rm{a}}^2}} – 4{rm{a}} cr & {rm{ = }}sqrt {{{left( {1 – 5{rm{a}}} right)}^2}} – 4{rm{a}} cr & {rm{ = }}left| {1 – 5{rm{a}}} right| – 4{rm{a}} cr & = left{ matrix{ 1 – 5{rm{a}} – 4{rm{a}}left( {với: 1 – 5{rm{a}} ge 0} right) hfill cr 5{rm{a}} – 1 – 4{rm{a}}left( {với: 1 – 5{rm{a}} < 0} right) hfill cr} right. cr & = left{ matrix{ 1 – 9{rm{a}}left( {với – 5{rm{a}} ge – 1} right) hfill cr a – 1left( {với – 5{rm{a}} < – 1} right) hfill cr} right. cr & = left{ matrix{ 1 – 9{rm{a}}left( {với: a le {1 over 5}} right) hfill cr a – 1left( {với: a > {1 over 5}} right) hfill cr} right. cr} )

Xem Thêm:   Các tác giả, tác phẩm văn học trung đại trong chương trình Ngữ văn

(sqrt 2 > {1 over 5}) . Vậy giá trị của biểu thức tại a = √2 là a – 1 = √2 – 1

d)

(eqalign{ & 4{rm{x}} – sqrt {9{{rm{x}}^2} – 6{rm{x}} + 1} cr & = 4{rm{x}} – sqrt {{{left( {3{rm{x}} + 1} right)}^2}} cr & = 4{rm{x}} – left| {3{rm{x}} + 1} right| cr & = left{ matrix{ 4{rm{x – }}left( {3{rm{x}} + 1} right)left( {với: 3{rm{x}} + 1 ge 0} right) hfill cr 4{rm{x}} + left( {3{rm{x}} + 1} right)left( {với: 3{rm{x}} + 1 < 0} right) hfill cr} right. cr & = left{ matrix{ 4{rm{x}} – 3{rm{x}} – 1left( {với: 3{rm{x}} ge – 1} right) hfill cr 4{rm{x}} + 3{rm{x}} + 1left( {với: 3{rm{x}} < – 1} right) hfill cr} right. cr & = left{ matrix{ x – 1left( {v{rm{ới: x}} ge – {1 over 3}} right) hfill cr 7{rm{x}} + 1left( {với: x < – {1 over 3}} right) hfill cr} right. cr} )

Vì ( – sqrt 3 < – {1 over 3}) . Giá trị của biểu thức tại x = -√3 là 7.(-√3) + 1 = -7√3 + 1

Giaibaitap.me

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button