lớp 12

Giải bài 1.11, 1.12, 1.13 trang 15 Sách bài tập Giải tích 12

Rate this post

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Bài 1.11 sbt toán 12 hay nhất

Bài 1.11 trang 15 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Tìm cực trị của các hàm số sau:

a) (y = – 2{x^2} + 7x – 5)

b) (y = {x^3} – 3{x^2} – 24x + 7)

c) (y = {x^4} – 5{x^2} + 4)

d) (y = {(x + 1)^3}(5 – x))

e) (y = {(x + 2)^2}{(x – 3)^3})

Hướng dẫn làm bài:

a) (y = – 2{x^2} + 7x – 5) . TXĐ: R

(eqalign{ & y’ = – 4x + 7,y’ = 0 < = > x = {7 over 4} cr & y” = – 4 = > y”({7 over 4}) = – 4 < 0 cr} )

Vậy (x = {7 over 4}) là điểm cực đại của hàm số và ({y_{CD}} = {9 over 8})

b) (y = {x^3} – 3{x^2} – 24x + 7) . TXĐ: R

(y’ = 3{x^2} – 6x – 24 = 3({x^2} – 2x – 8))

(y’ = 0 Leftrightarrow left[ matrix{ x = – 2 hfill cr x = 4 hfill cr} right.)

Vì (y”( – 2) = – 18 < 0,y”(4) = 18 > 0) nên hàm số đạt cực đại tại x = – 2 ; đạt cực tiểu tại x = 4 và yCĐ = y(-2) = 35 ; yCT = y(4) = -73.

c) (y = {x^4} – 5{x^2} + 4)

TXĐ: R

(eqalign{ & = {{2{x^2} – 2{m^2} – {x^2} – 2mx + 3} over {{{(x – m)}^2}}} = {{{x^2} – 2mx – 2{m^2} + 3} over {{{(x – m)}^2}}} cr & y’ = 4{x^3} – 10x = 2x(2{x^2} – 5) cr} )

$$y’ = 0 Leftrightarrow left[ matrix{ x = 0 hfill cr x = – sqrt {{5 over 2}} hfill cr x = sqrt {{5 over 2}} hfill cr} right.$$

Vì (y”( pm sqrt {{5 over 2}} ) = 20 > 0,y”(0) = – 10 < 0)

Xem Thêm:   Công Thức Hình Học 12 Thể Tích Khối Đa Diện Dễ Nhớ - Kiến Guru

Nên hàm số đạt cực đại tại x = 0, đạt cực tiểu tại (x = pm sqrt {{5 over 2}} ) và ta có:

yCĐ = y(0) = 4 , ({y_{_{CT}}} = y( pm sqrt {{5 over 2}} ) = – {9 over 4})

d) TXĐ: R

(y’ = – {(x + 1)^3} + 3{(x + 1)^2}(5 – x) = 2{(x + 1)^2}(7 – 2x))

(y’ = 0 Leftrightarrow left[ matrix{ x = – 1 hfill cr x = {7 over 2} hfill cr} right.)

Xem thêm: Giáo án bài Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Bảng biến thiên:

Hàm số đạt cực đại tại (x = {7 over 2};{y_{CD}} = y({7 over 2}) = {{2187} over {16}})

e) TXĐ: R

(y’ = 2(x + 2){(x – 3)^3} + 3{(x + 2)^2}{(x – 3)^2} = 5x(x + 2){(x – 3)^2})

(y’ = 0 Leftrightarrow left[ matrix{ x = – 2 hfill cr x = 0 hfill cr x = 3 hfill cr} right.)

Xem thêm: Giáo án bài Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Bảng biến thiên:

Từ đó suy ra yCĐ = y(-2) = 0 ; yCT = y(0) = -108.

Bài 1.12 trang 15 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Tìm cực trị của các hàm số sau:

a) (y = {{x + 1} over {{x^2} + 8}})

b) (y = {{{x^2} – 2x + 3} over {x – 1}})

c) (y = {{{x^2} + x – 5} over {x + 1}})

d) (y = {{{{(x – 4)}^2}} over {{x^2} – 2x + 5}})

Hướng dẫn làm bài:

a) TXĐ : R

(y’ = {{{x^2} + 8 – 2x(x + 1)} over {{{({x^2} + 8)}^2}}} = {{ – {x^2} – 2x + 8} over {{{({x^2} + 8)}^2}}})

(y’ = 0 Leftrightarrow left[ matrix{ x = – 4 hfill cr x = 2 hfill cr} right.)

Xem thêm: Giáo án bài Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Xem Thêm:   Giải bài 10,11, 12,13 trang 12,13 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình

Bảng biến thiên:

Hàm số đạt cực đại tại x = 2, cực tiểu tại x = – 4 và ({y_{CD}} = y(2) = {1 over 4};{y_{CT}} = y( – 4) = – {1 over 8})

b) Hàm số xác định và có đạo hàm với mọi x ≠ 1.

(y’ = {{{x^2} – 2x – 1} over {{{(x – 1)}^2}}})

(y’ = 0 Leftrightarrow left[ matrix{ x = 1 – sqrt 2 hfill cr x = 1 + sqrt 2 hfill cr} right.)

Xem thêm: Giáo án bài Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Bảng biến thiên:

Hàm số đạt cực đại tại (x = 1 – sqrt 2 ) và đạt cực tiểu tại (x = 1 + sqrt 2) , ta có:

({y_{CD}} = y(1 – sqrt 2 ) = – 2sqrt 2 ;{y_{CT}} = y(1 + sqrt 2 ) = 2sqrt 2 )

c) TXĐ: R{-1}

(y’ = {{{x^2} + 2x + 6} over {{{(x + 1)}^2}}} > 0,forall x ne – 1)

Hàm số đồng biến trên các khoảng và do đó không có cực trị.

d) (y = {{{{(x – 4)}^2}} over {{x^2} – 2x + 5}})

Vì x2 – 2x + 5 luôn luôn dương nên hàm số xác định trên (( – infty ; + infty ))

(y’ = {{2(x – 4)({x^2} – 2x + 5) – {{(x – 4)}^2}(2x – 2)} over {{{({x^2} – 2x + 5)}^2}}} = {{2(x – 4)(3x + 1)} over {{{({x^2} – 2x + 5)}^2}}})

(y’ = 0 Leftrightarrow left[ matrix{ x = – {1 over 3} hfill cr x = 4 hfill cr} right.)

Xem thêm: Giáo án bài Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Bảng biến thiên:

Xem thêm: Vật Lí lớp 12 | 150 dạng bài, 3000 Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 có

Hàm số đạt cực đại tại (x = – {1 over 3}) , đạt cực tiểu tại x = 4 và ({y_{CD}} = y( – {1 over 3}) = {{13} over 4};{y_{CT}} = y(4) = 0)

Xem Thêm:   Giải Toán 12 Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 1.13 trang 15 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Tìm cực trị của các hàm số sau:

a) (y = x – 6root 3 of {{x^2}} )

b) (y = (7 – x)root 3 of {x + 5})

c) (y = {x over {sqrt {10 – {x^2}} }})

d) (y = {{{x^3}} over {sqrt {{x^2} – 6} }})

Hướng dẫn làm bài:

a) TXĐ: R

(y’ = 1 – {4 over {root 3 of x }} = {{root 3 of x – 4} over {root 3 of x }})

(y’ = 0 < = > x = 64)

Xem thêm: Giáo án bài Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Bảng biến thiên:

Vậy ta có yCĐ = y(0) = 0 và yCT = y(64) = -32.

b) Hàm số xác định trên khoảng (( – infty ; + infty )) .

(y’ = – root 3 of {x + 5} + {{7 – x} over {3root 3 of {{{(x + 5)}^2}} }} = {{ – 4(x + 2)} over {3root 3 of {{{(x + 5)}^2}} }})

Xem thêm: Giáo án bài Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Bảng biến thiên:

Vậy ({y_{CD}} = y( – 2) = 9root 3 of 3 )

c) Hàm số xác định trên khoảng (( – sqrt {10} ;sqrt {10} )) .

(y’ = {{sqrt {10 – {x^2}} + {{{x^2}} over {sqrt {10 – {x^2}} }}} over {10 – {x^2}}} = {{10} over {(10 – {x^2})sqrt {10 – {x^2}} }})

Vì y’ > 0 với mọi (( – sqrt {10} ;sqrt {10} )) nên hàm số đồng biến trên khoảng đó và do đó không có cực trị.

d) TXĐ: (D = ( – infty ; – sqrt 6 ) cup (sqrt 6 ; + infty ))

(eqalign{ & y’ = {{3{x^2}sqrt {{x^2} – 6} – {{{x^4}} over {sqrt {{x^2} – 6} }}} over {{x^2} – 6}} cr & = {{3{x^2}({x^2} – 6) – {x^4}} over {sqrt {{{({x^2} – 6)}^3}} }} cr & = {{2{x^2}({x^2} – 9)} over {sqrt {{{({x^2} – 6)}^3}} }} cr} )

Xem Thêm:   Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Ngắn Gọn Nhất - Kiến Guru

Xem thêm: Giáo án bài Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Bảng biến thiên:

Từ đó ta thấy hàm số đạt cực đại tại x = -3, đạt cực tiểu tại x =- 3 và ({y_{CT}} = y(3) = 9sqrt 3 ;{y_{CD}} = y( – 3) = – 9sqrt 3 )

Bài 1.14 trang 15 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Tìm cực trị của các hàm số sau:

Xem thêm: Giải bài 4 trang 44 sgk Giải tích 12 – VietJack.com

a) (y = sin 2x)

b) (y = cos x – sin x)

c) (y = {sin ^2}x)

Hướng dẫn làm bài:

Xem thêm: Giải bài 4 trang 44 sgk Giải tích 12 – VietJack.com

a) (y = sin 2x)

Hàm số có chu kỳ (T = pi )

Xét hàm số (y = sin 2x) trên đoạn ({rm{[}}0;pi {rm{]}}) , ta có:

(y’ = 2cos 2x)

(y = 0 Leftrightarrow left[ matrix{ x = {pi over 4} hfill cr x = {{3pi } over 4} hfill cr} right.)

Xem thêm: Giáo án bài Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Bảng biến thiên:

Do đó trên đoạn ({rm{[}}0;pi {rm{]}}) , hàm số đạt cực đại tại ({pi over 4}) , đạt cực tiểu tại ({{3pi } over 4}) và ({y_{CD}} = y({pi over 4}) = 1;,,{y_{CT}} = y({{3pi } over 4}) = – 1)

Vậy trên R ta có:

({y_{CĐ}} = y({pi over 4} + kpi ) = 1;)

({y_{CT}} = y({{3pi } over 4} + kpi ) = – 1,k in Z)

b)

Hàm số tuần hoàn chu kỳ nên ta xét trên đoạn ({rm{[}} – pi ;pi {rm{]}}).

(eqalign{ & y’ = – sin x – cos x cr & y’ = 0 < => tan x = – 1 < = > x = – {pi over 4} + kpi ,k in Z cr} )

Xem Thêm:   Giải sách bài tập Ngữ Văn lớp 6 Bài tập 1 trang 12 - Kết nối tri thức

Lập bảng biến thiên trên đoạn ({rm{[}} – pi ;pi {rm{]}})

Hàm số đạt cực đại tại (x = – {pi over 4} + k2pi ) , đạt cực tiểu tại (x = {{3pi } over 4} + k2pi (k in Z)) và

({y_{CĐ}} = y( – {pi over 4} + k2pi ) = sqrt 2) ;

({y_{CT}} = y({{3pi } over 4} + k2pi ) = – sqrt 2 (k in Z))

c) Ta có: (y = {sin ^2}x = {{1 – cos 2x} over 2})

Do đó, hàm số đã cho tuần hoàn với chu kỳ (pi ). Ta xét hàm số (y = {1 over 2} – {1 over 2}cos 2x) trên đoạn ({rm{[}}0;pi {rm{]}}) .

(eqalign{ & y’ = sin 2x cr & y’ = 0 < = > sin 2x = 0 < = > x = k.{pi over 2}(k in Z) cr} )

Lập bảng biến thiên trên đoạn (left[ {0,pi } right])

Từ đó, ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại (x = k.{pi over 2}) với k chẵn, đạt cực đại tại (x = k.{pi over 2}) với k lẻ, và

({y_{CT}} = y(2mpi ) = 0;)

({y_{CĐ}} = y((2m + 1){pi over 2}) = 1(m in Z))

Giaibaitap.me

Phương Anh

Xin Chào mình là Huyền Anh, Mình chịu trách nhiện sản xuất nội dung trên website: Thcsthaivanlung.edu.vn, rất vui mang lại những thông tin hữu ích đến mọi người. Thay mặt Trường Thcs thái văn lung chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button